Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

遊 : Du.

Onyomi : ユウ, ユ.

Kunyomi : あそ_ぶ.

Cách nhớ chữ 遊 :
Cách nhớ chữ Kanji 遊
Trẻ em (子) cầm cờ đi chơi

Các từ thường gặp:

遊ぶ (あすぶ) : chơi

遊び (あそび) : cuộc chơi

遊園地 (ゆうえんち) : công viên giải trí

周遊 (しゅうゆう) : du lịch, đi đây đi đó

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục