Từ vựng :

田 : Điền

Onyomi : でん

Kunyomi : た

Những từ thường gặp> :

田(た):ruộng
田畑- ruộng新田- ruộng mới

Câu hỏi - góp ý :

Leave a Reply