You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 払 預 戻

âm hán việt và cách đọc chữ 払 預 戻

âm hán việt và cách đọc chữ 払 預 戻
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

払 – Âm Hán Việt : TRẢ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : はら
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 払 :

う(はらう): trả
(しはらいき):máy chi trả
う(しはらう): chi trả

預 – Âm Hán Việt : DỰ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : あず
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 預 :

(よきん): tiền gửi ngân hàng
ける(あずける):gửi, giao cho
かる(あずかる):trông nom, canh giữ, chăm sóc

戻 – Âm Hán Việt : LỆ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : もど
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 戻 :

る(もどる):trở lại
し(はらいもどし): trả lại

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: