You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 登 編 能

âm hán việt và cách đọc chữ 登 編 能

âm hán việt và cách đọc chữ 登 編 能
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

登 – Âm Hán Việt : ĐĂNG

Cách đọc Onyomi : とう、と
Cách đọc Kunyomi : のぼ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 登 :

(とうろく):sự đăng kí
(とうじょう):xuất hiện (trên sân khấu, phim)
(とざん): leo núi

編 – Âm Hán Việt : BIÊN

Cách đọc Onyomi : へん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 編 :

(へんしゅう): biên tập
(たんぺん):truyện ngắn
(ちょうへん):truyện dài
(あみもの):đồ đan nát

能 – Âm Hán Việt : NĂNG

Cách đọc Onyomi : のう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 能 :

(きのう):chức năng, tính năng
(のうりょく):năng lực
(かのう):khả năng

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: