You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 骨 折 困

âm hán việt và cách đọc chữ 骨 折 困

âm hán việt và cách đọc chữ 骨 折 困
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

骨 – Âm Hán Việt : Cốt

Cách đọc Onyomi : こつ
Cách đọc Kunyomi : ほね
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 骨 :

(こっせつ):gẫy xương
(ほね):xương

折 – Âm Hán Việt : Triết

Cách đọc Onyomi : せつ
Cách đọc Kunyomi : お-る
お-れる
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 折 :

(うせつ):rẽ phải
る(おる):bẻ gẫy, gập
(させつ):rẽ trái
(おりがみ):nghệ thuật gấp giấy
れる(おれる):gấp, bị gập

困 – Âm Hán Việt : Khốn

Cách đọc Onyomi : こん
Cách đọc Kunyomi : こま-る
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 困 :

る(こまる):gặp khó khăn
(こんなん):khốn khổ

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: