Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

人 : Nhân.

Onyomi : じん / にん.

Kunyomi : ひと.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ 人
Một người đứng dạng hai chân
Cách viết
新
Những từ thường gặp :

人々 (ひとびと)mọi người

二人(ふたり)2 người

人形(にんぎょう)búp bê

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục