Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

他 : Tha

Onyomi :

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 他
Không phải bọ cạp, tôi muốn nuôi con khác

Các từ thường gặp:

その他 (そのた) : khác

他の (たの/ほか) : khác

他人 (たにん) : người khác

他動詞 (たどうし) : tha động từ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục