Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

伝 : Truyền, Truyện.

Onyomi : デン.

Kunyomi : つた_わる.

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 伝
Hai (二) người truyền tải một thông điệp

Các từ thường gặp:

伝える (つたえる) : truyền đạt

手伝う (てつだう) : giúp đỡ

伝言 (つてこと) : thông điệp, lời nhắn

伝統 (でんとう) : truyền thống

宣伝 (せんでん) : tuyên truyền

伝染 (でんせん) : truyền nhiễm (bệnh)

電気 (でんき) : điện

遺伝子 (いでんし) : gen, DNA

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục