Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

動 : Động.

Onyomi : どう.

Kunyomi : うご-く.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 動
Sử dụng sức mạnh để di chuyển chồng sách nặng
Những từ thường gặp :

動く(うごく)- cử động、chuyển động

自動(じどう)- tự động

感動(かんどう)- cảm động

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục