Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

困 : Khốn.

Onyomi : こん.

Kunyomi : こま-る.

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 困
Vì có một cái cây to ở đây nên thật rắc rối
Những từ thường gặp :

困る(こまる):gặp khó khăn

困難(こんなん):khốn khổ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục