Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

戦 : Chiến

Onyomi : セン

Kunyomi : たたか_う

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ kanji 戦
Nhiều loại vũ khí được dùng trong chiến tranh

Các từ thường gặp:

戦う (たたかう) : chiến đấu

戦争 (せんそう) : chiến tranh

戦い (たたかい) : cuộc chiến

作戦 (さくせん) : chiến lược

冷戦 (れいせん) : chiến tranh lạnh

反戦 (はんせん) : phản đối chiến tranh

挑戦 (ちょうせん) : khiêu chiến, thử thách (bản thân)

戦 (いくさ) : chiến tranh

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục