Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

TÂN : 新.

Onyomi:  しん.

Kunyomi: あたら、 あら、 にい.

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 新
Để khởi đầu một điều gì mới, bạn đứng lên trên cái cây để nhìn toàn cảnh xung quanh, sau đó dùng cái rìu để chặt bỏ những gì cũ, không hợp thời

Các từ thường gặp:

新しい(あたらしい):mới

新聞(しんぶん):báo chí

新幹線(しんかんせん):tàu shinkansen

新年(しんねん):năm mới

新鮮な(しんせんな):tươi

新たな(あらたな):tươi

新潟(にいがた):nigata

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục