Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

景 : Cảnh

Cách đọc theo âm Onyomi : ケイ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 景, 記, 形

Vào 1 ngày đẹp trời, bạn có thể thấy cảnh thủ đô rõ ràng

Các từ thường gặp:

景色 けいしょく phong cảnh
景気 けいき tình hình kinh tế
不景気 ふけいき suy thoái kinh tế
風景 ふうけい phong cảnh
夜景 やけい cảnh ban đêm
背景 はいけい lý lịch, bối cảnh
光景 こうけい cảnh tượng
景品 けいひん giải thưởng

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục