Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

残 : Tàn

Onyomi : ざん

Kunyomi : のこ-る / のこ-す

Cấp độ : Kanji N3.

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 残
3 người tử nạn và chỉ còn lại vũ khí của họ
Những từ thường gặp :

残る(のこる):còn lại

残す(のこす):để lại

残高照合(ざんだかしょうごう) :kiểm tra số dư, kiểm tra tài chính

残る(のこる):còn lại, sót lại

残す(のこす):bỏ lại, để lại

残念(ざんねん):đáng tiếc

残業(ざんぎょう):(việc làm) ngoài giờ (làm thêm)

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục