Vương : 王

 Cách đọc theo âm Onyomi:  おう

 Cách đọc theo âm Kunyomi:

 Cách Nhớ:

Đức vua đang đứng

っています(おうさまがたっています)

Các từ thường gặp:

王(おう):Vua

王(こくおう):Quốc vương

(おうさま):Vua

王(じょおう):Nữ hoàng, hoàng hậu

(おうじょ):Công chúa

(おうじ):Hoàng tử

(おうこく):Vương quốc

Categories: Từ điển Kanji

Câu hỏi - góp ý :