Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

的 : Đích

Onyomi : テキ

Kunyomi : まと

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 的
Nó là cái đích màu trắng (白)

Các từ thường gặp:

目的 (もくてき) : mục đích

民主的 (みんしゅてき) : dân chủ

社会的 (しゃかいてき) : xã hội

国際的 (こくさいてき) : quốc tế

積極的 (せっきょくてき) : tích cực

消極的 (しょうきょくてき) : thụ động

比較的 (ひかくてき) : tương đối

的 (まと) : mục tiêu

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục