Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

負 : Phụ

Onyomi :

Kunyomi : お_う, ま_ける

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 負
Người thua phải trả tiền

Các từ thường gặp:

負ける (まける) : thua

勝負 (しょうぶ) : thắng thua

負担 (ふたん) : gánh nặng

背負う (せおう) : gánh trên vai

負傷 (ふしょう) : bị thương

抱負 (ほうふ) : khát vọng, tham vọng

負かす (まかす) : đánh bại

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục