Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

金 : Kim.

Onyomi : きん.

Kunyomi : かね.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ :

cách nhớ chữ 金
Người ta nói rằng có 2 cục vàng ở dưới núi
Những từ thường gặp :

お金 (おかね) : tiền

お金もち : nhà giàu

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục