NGÂN: 銀.

Onyomi :  ぎん.

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 銀
Bạc thì không tốt bằng vàng

Các từ thường gặp:

(ぎんこう): Nhà băng

銀(ぎん): Bạc

銀(すいぎん): Thủy ngân

(ぎんいろ): Màu bạc

銀河(ぎんが): Ngân hà, thiên hà

Categories: Từ điển Kanji