Học chữ Kanji bằng hình ảnh 婚, 共, 供

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 婚, 共, 供

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 婚, 共, 供 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 婚 : Hôn

Cách đọc theo âm Onyomi : コン

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 婚, 共, 供

Phụ nữ đổi họ sau ngày kết hôn

Các từ thường gặp:

する けっこんする cưới
する りこんする ly hôn
こんやく đính hôn
こんやくしゃ người đính hôn với mình
きこん có gia đình (đã kết hôn)
みこん chưa kết hôn
しんこん mới cưới
する きゅうこんする cầu hôn

2. 共 : Cộng

Cách đọc theo âm Onyomi : キョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : とも

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 共, 供, 両

Hãy đi cùng nhau

Các từ thường gặp:

に ともに cùng nhau
きょうつう chung
こうきょう công cộng
する きょうかんする đồng cảm
きょうさんしゅぎ chủ nghĩa cộng sản
きょうがく cùng học
きょうどう cùng làm

3. 供 : Cung

Cách đọc theo âm Onyomi : キョオ, ク

Cách đọc theo âm Kunyomi : そな_える

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 供, 両, 若

Chúng tôi cùng nhau cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho anh

Các từ thường gặp:

こども trẻ con
える そなえる dâng, cúng
給する きょうきゅうする cung cấp
する ていきょうする hỗ trợ, cấp
しきょうひん hàng mẫu
する おきょうする cùng (đi, làm)
養 くよう cúng, cầu cho (người đã mất)

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 息, 娘, 奥

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 遅, 駐, 泊

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 堂、物、品

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: