Học chữ Kanji bằng hình ảnh 定、比、受

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  定、比、受Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 、比、. Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh 、比、

1)Định : 定

Cách đọc theo âm Onyomi:  てい, じょう

Cách đọc theo âm Kunyomi: さだ

Cách Nhớ:

dinh

Hãy quyết định ngày chuyển nhà.

Các từ thường gặp:

(よてい): Dự định

(ていきゅうび): Ngày nghỉ định kỳ

(けってい): Quyết định

*肯する(こうていする): Chấp thuận, xác nhận

する(ひていする): Phủ định

(かんじょう): Thanh toán

(ていきけん): Vé theo tháng

める(さだめる): Quyết định, qui định

2)Tỷ : 比

Cách đọc theo âm Onyomi: ひ

Cách đọc theo âm Kunyomi:くら

Cách Nhớ:

ty

So sánh 2 chữ ヒ

Các từ thường gặp:

比べる(くらべる): So sánh

比較(かく): SỰ so sánh

比較(かくてき): Một cách tương đối

比(たい): Đối nghịch

*比(れい): TỶ lệ

 

3)Thụ /Thọ: 受

Cách đọc theo âm Onyomi: じゅ

Cách đọc theo âm Kunyomi: う

Cách Nhớ:

quyet

Con người nhận đồ từ tay sang tay.

Các từ thường gặp:

ける(ける): Nhận

け(けつけ): Tiếp tân

(じゅけん): Dự thi

る(けとる): Nhận

かる(かる): Đỗ, vượt qua ( kỳ thi)

(けみ)/ (*うけみ): Thể thụ động

(じゅしん): Nhận tin

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 由、届、利

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 復、表、全

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 復、表、全

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: