Học chữ Kanji bằng hình ảnh 性, 招, 取

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 性, 招, 取

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 性, 招, 取 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 性 : Tính

Cách đọc theo âm Onyomi : セイ, ショオ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 性, 招, 取

Khi sinh ra sẽ biết giới tính của trẻ

Các từ thường gặp:

男性 だんせい đàn ông
女性 じょせい đàn bà
性別 せいべつ giới tính
正確 せいかく chính xác
性質 せいしつ tính chất
理性 りせい lý tính
酸性 さんせい tính axit
相性 あいしょう tương sinh (ngũ hành)

2. 招 : Chiêu

Cách đọc theo âm Onyomi : ショオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : まね_く

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 招, 取, 最

Tôi sẽ mời bạn một bữa ăn.

Các từ thường gặp:

招待する しょうたいする mời, chiêu đãi
招く まねく mời, rủ
招き まねき lời mời
招待状 しょうたいじょう thư mời

3. 取 : Thủ

Cách đọc theo âm Onyomi : シュ

Cách đọc theo âm Kunyomi : と_る

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 取, 最, 初

Đừng có cầm tai tôi.

Các từ thường gặp:

取る とる lấy
受け取る うけとる nhận
取り出す とりだす lấy ra
取り消す とりけす hủy bỏ
取り替える とりかえる thay thế
聞き取り ききとり nghe hiểu
取材する しゅざいする thu thập (thông tin, tư liệu)

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀 Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Facebook Comments
error: Content is protected !!