Học chữ Kanji bằng hình ảnh 次, 々, 他

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 次, 々, 他

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 次, 々, 他 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 次 : Thứ

Cách đọc theo âm Onyomi : ジ, シ

Cách đọc theo âm Kunyomi : つ_ぐ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 次, 々, 他

Một người mở to miệng, hô to : “tiếp tục”

Các từ thường gặp:

つぎ kế tiếp
つぎつぎ lần lượt từng cái
もくじ mục lục
第に しだいに dần dần
いで ついで tiếp theo
じじょ con gái thứ hai
じなん con trai thứ hai
じかい lần tới

2. 々 :

Cách đọc theo âm Onyomi :

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 々, 他, 勝

Kí tự này biểu thị sự lặp lại.

Các từ thường gặp:

ひとびと con người (nói chung)
な いろいろな nhiều loại
ときどき đôi khi
しょうしょう 1 chút
せんせんしゅう tuần trước nữa
に べつべつに riêng từng cái
むかしむかし ngay xửa ngày xưa

3. 他 : Tha

Cách đọc theo âm Onyomi : タ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 他, 勝, 負

Không phải bọ cạp, tôi muốn nuôi con khác

Các từ thường gặp:

その そのた khác
の たの/ほか khác
たにん người khác
たどうし tha động từ

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 勝, 負, 賛

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 遊, 泳, 疲

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 雪, 降, 直

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: