Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歳, 枚, 冊

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歳, 枚, 冊

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歳, 枚, 冊 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 歳 : Tuế

Cách đọc theo âm Onyomi : サイ, セイ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歳, 枚, 冊

Hãy dừng () việc hỏi tuổi của tôi.

Các từ thường gặp:

五歳 ごさい năm (5) tuổi
二十歳 はたち hai mươi tuổi
万歳 ばんざい muôn tuổi, vạn tuế
お歳暮 おせいぼ quà cuối năm
歳月 さいげつ năm
歳入 さいにゅう thu nhập
歳出 さいしゅつ chi tiêu

2. 枚 : Mai

Cách đọc theo âm Onyomi : マイ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 枚, 冊, 億

Tôi làm 1 tờ giấy từ 1 cái cây ().

Các từ thường gặp:

一枚 いちまい một tờ
枚数 まいすう số tờ
二枚目 にまいめ tờ thứ 2

3. 冊 : Sách

Cách đọc theo âm Onyomi : サツ, サク

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 冊, 億, 点

Xế nhiều giấy lại, làm thành 1 cuốn sách

Các từ thường gặp:

一冊 いっさつ 1 cuốn (sách)
小冊子 しょうさっし sách mỏng, 1 tập san nhỏ
別冊 べっさつ cuốn khác, cuốn riêng (không phải cuốn này)
短冊 たんざく miếng giấy mỏng, dài để viết chữ hoặc để buộc
冊数 さっすう số cuốn sách

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀 Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Like - シェアしてくださいね ^^ !
Câu hỏi - góp ý :

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :