Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歳, 枚, 冊

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歳, 枚, 冊

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歳, 枚, 冊 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 歳 : Tuế

Cách đọc theo âm Onyomi : サイ, セイ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歳, 枚, 冊

Hãy dừng () việc hỏi tuổi của tôi.

Các từ thường gặp:

ごさい năm (5) tuổi
はたち hai mươi tuổi
ばんざい muôn tuổi, vạn tuế
おせいぼ quà cuối năm
 さいげつ năm
 さいにゅう thu nhập
 さいしゅつ chi tiêu

2. 枚 : Mai

Cách đọc theo âm Onyomi : マイ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 枚, 冊, 億

Tôi làm 1 tờ giấy từ 1 cái cây ().

Các từ thường gặp:

いちまい một tờ
まいすう số tờ
にまいめ tờ thứ 2

3. 冊 : Sách

Cách đọc theo âm Onyomi : サツ, サク

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 冊, 億, 点

Xế nhiều giấy lại, làm thành 1 cuốn sách

Các từ thường gặp:

いっさつ 1 cuốn (sách)
しょうさっし sách mỏng, 1 tập san nhỏ
べっさつ cuốn khác, cuốn riêng (không phải cuốn này)
たんざく miếng giấy mỏng, dài để viết chữ hoặc để buộc
さっすう số cuốn sách

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm:

Học Kanji bằng hình ảnh 女、学、子、生

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 両, 若, 老

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, 査, 相

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: