Học chữ Kanji bằng hình ảnh 済, 法, 律

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 済, 法, 律

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 済, 法, 律 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 済 : Tế

Cách đọc theo âm Onyomi : サイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : す_む

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 済, 法, 律

Tôi đã viết xong câu văn () trên cao

Các từ thường gặp:

けいざい kinh tế
けいざいがく kinh tế học
む すむ xong
ませる すませる hoàn thành
使み しようずみ đã dùng xong
する へんさいする trả lại tiền
きゅうさい cứu tế

2. 法 : Pháp

Cách đọc theo âm Onyomi : ホオ, ハッ, ホッ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 法, 律, 際

Luật về nước sạch đã được thực thi từ năm ngoái

Các từ thường gặp:

ほうりつ pháp luật
ぶんぽう ngữ pháp
ほうほう Phương pháp
けんぽう hiến pháp
いほう vi phạm pháp luật
ようほう cách sử dụng
ほうあん phương án
則 ほうそく quy tắc

3. 律 : Luật

Cách đọc theo âm Onyomi : リツ, リチ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 律, 際, 関

Tôi đã viết() luật giao thông

Các từ thường gặp:

ほうりつ pháp luật
きりつ quy luật
かいりつ giới luật (tu hành)
に いちりつに cùng 1 kiểu, 1 mức
じりつしんけい Thần kinh sinh dưỡng (hoạt động không theo sự chỉ đạo của ý chí)
儀な りちぎな chính trực

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 次, 々, 他

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 義, 議, 党

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 君, 達, 星

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: