Học chữ Kanji bằng hình ảnh 神, 様, 信

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 神, 様, 信

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 神, 様, 信 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 神 : Thần

Cách đọc theo âm Onyomi : シン, ジン

Cách đọc theo âm Kunyomi : かみ, かん

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 神, 様, 信

Chúng tôi cúng lên thần sấm chớp

Các từ thường gặp:

/神様 かみ/かみさま Thần
神社 じんじゃ đền thờ
神経 しんけい thần kinh
精神 せいしん tinh thần
神話 しんわ chuyện thần thoại
神道 しんとう đạo shinto (thần đạo)
神戸 こうべ Kobe

2. 様 : Dạng

Cách đọc theo âm Onyomi : ヨオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : さま

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 様, 信, 調

Một cái cây (), con cừu () và nước () tạo nên một tình hình an bình

Các từ thường gặp:

神様 かみさま vị thần
田中様 たなかさま Ngài Tanaka
様々な さまざまな nhiều loại
様子 ようす tình trạng
同様に どうように tương tự
皆様 みなさま Quí vị
王様 おうさま vua
模様 もよう mẫu, dạng, hoa văn

3. 信 : Tín

Cách đọc theo âm Onyomi : シン

Cách đọc theo âm Kunyomi : しん_じる

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 信, 調, 査

Tôi tin những gì người ta nói ().

Các từ thường gặp:

信号 しんごう tín hiệu
信じる しんじる tin
自信 じしん tự tin
信用 しんよう tín dụng
信頼 しんらい sự tin tưởng
信仰 しんこう tín ngưỡng
受信 じゅしん nhận tin

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀 Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :