Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

吸 : Hấp

Onyomi : キュウ

Kunyomi : す_う

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji  吸
Tôi hít vào khói thuốc

Các từ thường gặp:

タバコを吸う (タバコをすう) : hút thuốc

吸う (すう) : hút

呼吸する (こきゅうする) : hít thở

吸収 (きゅうしゅう) : hấp thu

吸い殻 (すいがら) : tàn thuốc lá

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục