You dont have javascript enabled! Please enable it!

Luyện tập chữ Hán N3 bài 30

Luyện tập chữ Hán N3 bài 30

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 30 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 267 tới chữ Hán thứ 274. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 30

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 30

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

: (a.  b. やる

Đáp án
b. やる. Giải thích : (iyoku) có nghĩa là sự mong muốn

: (a. をする b. れる)こと

Đáp án
a. をする. Giải thích : (kokyuu) có nghĩa là sự hô hấp, hít thở

: (a.  b. )のこども

Đáp án
a. . Giải thích : (musuko) có nghĩa là con trai

: (a. している b. していない)

Đáp án
b. していない. Giải thích : 独 (dokushin) có nghĩa là độc thân

: (a. る b. れない)こと。

Đáp án
a. る. Giải thích : 睡 (suimin) có nghĩa là ngủ, giấc ngủ

: (a. さ b. せのさ)

Đáp án
b. せのさ. Giải thích : (shinchou) có nghĩa là chiều cao

たばこを(a. う b. う)。

Đáp án
b. う. Giải thích : う (suu) có nghĩa là hít, hút

を(a. ぶ b. ぶ)。

Đáp án
a. ぶ. Giải thích : ぶ (yobu) có nghĩa là gọi, kêu; (kyuukyuusha) có nghĩa là xe cấp cứu, xe cứu thương

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

 1. むすこ 2. むすめ 3. おい 4. めい

Đáp án
1. むすこ

 1. さかば 2. さけや 3. さかや 4. さけてん

Đáp án
3. さかや. Giải thích : có nghĩa là quán rượu

 1. みわけ 2. しんぶん 3. みぶん 4. しんわけ

Đáp án
3. みぶん. Giải thích : có nghĩa là vị trí xã hội

しい 1. おしい 2. ほしい 3. はしい 4. よくしい

Đáp án
2. ほしい. Giải thích : しい có nghĩa là muốn, mong muốn

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

さしみ 1. 鮮 2.  3.  4.

Đáp án
3. . Giải thích : có nghĩa là sashimi

つかれる 1. れる  2. れる 3. れる 4. れる

Đáp án
4. れる. Giải thích : れる có nghĩa là mệt, mỏi mệt

ねむい 1. い 2. い 3. 睡い 4.

Đáp án
1. い. Giải thích : い có nghĩa là buồn ngủ

いき 1.  2.  3.  4.

Đáp án
4. . Giải thích : có nghĩa là hơi thở

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 30. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: