Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

Phẩm : 品.

Onyomi:  ひん.

Kunyomi: しな.

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 品
Đây là hình 3 kiện hàng.

Các từ thường gặp:

品物(しなもの): Hàng hóa

日用品(にちようひん): Đồ dùng hàng ngày

製品(せいひん): Sản phẩm

必需品(ひつじゅひん): Nhu yếu phẩm

作品(さくひん): Tác phẩm

上品な(じょうひんな): Cao cấp

下品な(げひんな): Kém chất lượng

食料品(しょくりょうひん): Thực phẩm

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục