Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

ĐIẾM : 店.

Onyomi :  てん.

Kunyomi : みせ.

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 店
Cà chua được bày ở cái kệ trước cửa hàng

Các từ thường gặp:

店(みせ): Cửa hàng

喫茶店(きっさてん): Quán giải khát

店員(てんいん): Nhân viên bán hàng

書店(しょてん): Cửa hàng sách

売店(ばいてん): Quầy bán hàng

店長(てんちょう): Chủ cửa hàng

本店(ほんてん): Trụ sở chính

支店(してん): Chi nhánh

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục