Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

度 : Độ.

Onyomi : どう.

Kunyomi : たび.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 度
Hễ ở trong nhà với nhiệt độ là 21 độ thì tay sẽ ấm
Những từ thường gặp :

程度(ていど)- mức độ

態度(たいど)- thái độ

度(たび)- dịp

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục