Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

放 : Phóng

Cách đọc theo âm Onyomi : ホオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : はな_す

Cách nhớ chữ 放 :
Cách nhớ chữ Kanji 放
Chúng tôi được phóng thích bên dưới lá cờ.

Các từ thường gặp:

放す はなす rời bỏ, rời ra
放送 ほうそう truyền phát (âm thanh, hình ảnh)
開放する かいほうする mở
解放する かいほうする giải phóng
追放 ついほう trục xuất
手放す てばなす buông tay, từ bỏ
放射能 ほうしゃのう có tính phóng xạ
放火 ほうか phóng hỏa

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục