Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

査 : Tra

Onyomi :

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 査
Chúng tôi đã điều tra ngôi mộ ở dưới cái cây (木).

Các từ thường gặp:

調査 (ちょうさ) : điều tra

検査 (けんさ) : kiểm tra

巡査 (じゅんさ) : cảnh sát viên

操作 (そうさ) : thao tác

審査 (しんさ) : thẩm tra, xem lại

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục