Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

段 : Đoạn.

Onyomi : ダン.

Kunyomi :

Cách nhớ chữ 段 :
Cách nhớ chữ Kanji 段
Chúng tôi dùng đá để xây cầu thang

Các từ thường gặp:

階段 (かいだん) : cầu thang

一段 (いちだん) : 1 lớp, 1 bậc

一段 (と いちだんと) : hơn 1 bậc

段階 (だんかい) : gia đoạn

手段 (しゅだん) : phương tiện, cách thức

値段 (ねだん) : giá

普段 (ふだん) : thường ngày

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục