Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

活 : Hoạt

Onyomi : カツ

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 活
Tôi uống nước và trở nên hoạt bát

Các từ thường gặp:

生活 (せいかつ) : đời sống

活動 (かつどう) : hoạt động

活字 (かつじ) : kiểu chữ in

活気 (かっき) : đầy sức sống

活躍する (かつやくする) : năng nổ, hết mình

活用 (かつよう) : sử dụng hiệu quả

活発な (かっぱつな) : đầy sức sống

食生活 (しょくせいかつ) : thói quen ăn uống

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục