Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

疲 : Bì

Onyomi :

Kunyomi : つか_れる

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 疲
Anh ấy bị đau nên phải tới bệnh viện

Các từ thường gặp:

疲れる (つかれる) : mệt mỏi

疲れ (つかれ) : sự mệt mỏi

疲労 (ひろう) : mệt mỏi do làm việc, lao khổ

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục