Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

込 : Vu

Onyomi :

Kunyomi : こ_む

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 込
Người người đang đi vào, chắc là đông lắm

Các từ thường gặp:

込む (こむ) : đông (người)

人込み (ひとごみ) : đám đông

申し込む (もうしこむ) : xin gia nhập, ứng tuyển

飛び込む (とびこむ) : nhảy, bay vào

税込み (ぜいこみ) : bao gồm thuế

割り込む (わりこむ) : xen ngang (vào hàng)

思い込む (おもいこむ) : nghĩ rằng

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục