Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

週 : Chu

Onyomi : しゅう

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 週
Sẽ phải mất một tuần để đi hết một vòng con đường này đấy
Những từ thường gặp :

一週(いっしゅう):một tuần

来週(らいしゅう):tuần tới

今週(こんしゅう):tuần này

先週(せんしゅう): tuần trước

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục