Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

選 : Tuyển

Onyomi : セン

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 選
Cùng nhau (共) lựa chọn người lãnh đạo

Các từ thường gặp:

選ぶ (えらぶ) : chọn

選手 (せんしゅ) : tuyển thủ

選択する (せんたくする) : lựa chọn

選挙 (せんきょ) : bầu cử

挑戦 (ちょうせん) : thách thức (với giới hạn của bản thân), khiêu chiến

当選する (とうせんする) : thắng (trong tuyển cử)

選挙権 (せんきょけん) : quyền bầu cử

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục