Học chữ Kanji bằng hình ảnh 最, 初, 番

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 最, 初, 番

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 最, 初, 番 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 最 : Tối

Cách đọc theo âm Onyomi : サイ

Cách đọc theo âm Kunyomi : もっと_も

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 最, 初, 番

Để tóm ()được mặt trời ()là một điều cực khó

Các từ thường gặp:

最初 さいしょ đầu tiên
最後 さいご cuối cùng
最近 さいきん mới đây
最高 さいこう cao nhất
最低 さいてい thấp nhất
最新 さいしん mới nhất
最も もっとも nhất
最終電車 さいしゅうでんしゃ chuyến tàu cuối

2. 初 : Sơ

Cách đọc theo âm Onyomi : ショ

Cách đọc theo âm Kunyomi : はじ_め, そ_める

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 初, 番, 歳

Khi bạn làm kimono, đầu tiên bạn phải dùng dao () để cắt vải

Các từ thường gặp:

初めは はじめは đầu tiên, trước tiên
初めて はじめて lần đầu tiên
最初 さいしょ đầu tiên
初級 しょきゅう sơ cấp
初恋 はつこい mối tình đầu
初心者 しょしんしゃ người mới bắt đầu
初夏 しょか đầu mùa hè
初々しい ういういしい vô tội

3. 番 : Phiên

Cách đọc theo âm Onyomi : バン

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 番, 歳, 枚

Họ lần lượt thu hoạch lúa () ở trên đồng ().

Các từ thường gặp:

一番 いちばん số 1
番号 ばんごう số
二番目 にばんめ thứ hai
当番 とうばん đúng phiên (trực, làm việc)
交番 こうばん đồn cảnh sát
番組 ばんぐみ chương trình
留守番電話 るすばんでんわ điện thoại trả lời tự động (khi không nghe máy)
順番 じゅんばん thứ tự

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀 Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :