Học chữ Kanji bằng hình ảnh 知、終、石

Học chữ Kanji bằng hình ản知、終、石Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Tri : 知

Cách đọc theo âm Onyomi: ち

Cách đọc theo âm Kunyomi: し

Cách Nhớ:

Tri

Người mồm ()to ()  biết mọi thứ.

Các từ thường gặp:

る(しる): Biết

らせる(らせる): Thông báo

い(りあい): Người quen

する(しょうする): Thừa nhận

(じん): Người quen

識(しき): Tri thức

*(せい): Trí lực , năng lực

(じ): Trưởng (quận, tỉnh)

 

2)Chung : 終

Cách đọc theo âm Onyomi: しゅう,じゅう

Cách đọc theo âm Kunyomi: お

Cách Nhớ:

Chung

 Quan hệ giữa chúng tôi kéo dài như cuộn chỉ ()  nhưng rồi cũng sẽ kết thúc vào mùa đông().

Các từ thường gặp:

わる(わる): Kết thúc

わり(わり): Sự kết thúc

える(える): Hoàn thành

(さいしゅう): Cuối cùng

(しゅうりょう): Hết

(しゅうでん): Chuyến tàu cuối cùng

(しゅうてん): Điểm cuối

(しじゅう): Luôn luôn

3)Thạch : 石

Cách đọc theo âm Onyomi:  せき, せっ, しゃく, こく

Cách đọc theo âm Kunyomi: いし

Cách Nhớ:

Thach

Đây là hình một cái mỏm đá và hòm đá.

Các từ thường gặp:

(いし): Đá

(ほうせき): Đá quý

けん(せっけん): Bánh xà phòng

(せきゆ): Dầu hỏa

炭(せきたん): Than đá

(じしゃく): Nam châm

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 主、住、糸

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 残、念、配

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 有、医、始

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: