Học chữ Kanji bằng hình ảnh 通、進、果

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  通、進、果Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Thông : 通

Cách đọc theo âm Onyomi:  つう, つ

Cách đọc theo âm Kunyomi:  とお, かよ

Cách Nhớ:

thong

Tôi vượt qua hàng rào đi học.

Các từ thường gặp:

る(とおる): Vượt qua

う(かよう): Đi tới ( trường)

り(とおり): Đường

(こうつう): Giao thông

訳(つうやく): Phiên dịch

の(ふつうの): Bình thường

(つうがく): Đi học

(つうきん): Đi làm

2)Tiến : 進

 

Cách đọc theo âm Onyomi:  しん

Cách đọc theo âm Kunyomi: すす

Cách Nhớ:

tien

Một con chim đang tiến về phía trước.

Các từ thường gặp:

む(すすむ): Tiến lên

める (すすめる): Tiếp tục

(しんがく): Học tiếp lên

(しんぽ): Tiến bộ

(しんか): Tiến hóa

(しょうしん): Thăng tiến

(せんしんこく): Nước phát triển

 

3)Quả : 果

Cách đọc theo âm Onyomi:  か

Cách đọc theo âm Kunyomi: は

Cách Nhớ:

qua

Cái cây() đang có quả.

Các từ thường gặp:

*(くだもの): Quả

(けっ): Kết quả

(こう): Hiệu quả

(じつ): Quả

たして(たして): Kết quả là

(せい): Thành quả

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 私、夫、妻

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 忘、情、眠

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 卵、皿、覚

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: