Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 39

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 39Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 39 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 39. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 39

Dạng bài : しよう : Hãy chủ ý những từ có cách biểu thị đặc biệt

の掲んで、いをえなさい

II とレポートの提について

について」
います。
は、の5課~9課です。(ただし、P.35~P.39まではきます)
*これしたこともしますので、のノートをしっかりしておいてください。
「レポートについて」
については、したプリントでえたりです。
+提は731です。
は、50%レポート50%という績をつけますので、レポートを提しないを与えません。ず、731までに提してください。れたは、しますのでしてください。なお、などのけられなかったは、のレポートとはにレポートを提しなければなりません。があれば、までしてください。

1:えたりですとあるが、いつどのようにえたか。
1.のときにした。
2.7第1に、したものをった。
3.に、したものをした。
4.めに、メールでらせた。
2:この掲っていないものはどれか。
1.けられなかったは、2のレポートをさなければならない。
2.けるは1のレポートをくだけでよい。
3.ってもレポートをさないがもらえない。
4.れば、レポートをさなくてもよい

Từ khó trong bài :

する:hạ điểm
:phân ra, chia ra
:phạm vi
:nộp

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc bảng thông báo dưới đây và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Về việc nộp bài báo cáo và kì thi ngữ pháp tiếng Nhật II
Nakata Keiichi
[Về bài thi]
Ngày học cuối cùng sẽ tổ chức thi.
Phạm vi bài thi là từ bài 5 đến bài 9 trong sách giáo khoa. (Nhưng loại trừ từ trang 35 đến trang 39)
*Ngoài ra thì cũng sẽ có những điều đã nói trên lớp nên hãy xem lại vở ghi trên lớp thật chắc chắn.
[Về bài báo cáo]
+ Về nội dung thì như những gì bàn in tôi đã đưa hồi tuần đầu tiên của học kì này.
+ Hạn nộp là ngày 31 tháng 7
Lần này thì sẽ sét thành tích phân theo 50% là bài thi 50% là bài áo cáo nên trường hợp không nộp bài báo cáo sẽ không nhận được tín chỉ. Nhất định hãy nộp cho đến ngày 31 tháng 7. Trường hợp chậm sẽ bị hạ điểm nên hãy chú ý. Còn nữa, trong trường hợp không thể dự thi được do bệnh hay v.v thì phải nộp thêm một bài báo cáo khác và bài báo cáo ở trên. Nếu có câu hỏi gì thì hãy liên lạc Nakata.

Câu hỏi 1: Có câu là “Như đã nói” là đã nói từ bao giờ và như thế nào?
1. Giáo viên đã nói vào tiết học của tuần đầu học kì này.
2. Đã phát tờ in vào tuần đầu tiên của tháng 7.
3. Đã đưa tờ giấy in vào tuần đầu tiên của học kì này.
4. Đã thông báo bằng email vào đầu học kì này.
Câu 2: Điều không đúng với nội dung của tờ thông báo này là?
1. Người không tham gia kì thi sẽ phải nộp 2 loại báo cáo.
2. Người tham gia kì thi sẽ chỉ cần nộp 1 bản báo cáo.
3. Người mà dù được trọn điểm trong kì thi nhưng không nộp báo cáo thì không được nhận chứng chỉ.
4. Nếu được trọn điểm trong kì thi thì không cần nộp báo cáo cùng được

Lựa chọn đáp án

Câu hỏi 1 đáp án đúng là 3 vì ở trong bảng thông báo có ghi là ” Về nội dung thì như những gì bàn in tôi đã đưa hồi tuần đầu tiên của học kì này.”
Câu 2 đáp án đúng là 4 vì ở trong bảng thông báo có ghi là “Lần này thì sẽ sét thành tích phân theo 50% là bài thi 50% là bài áo cáo nên trường hợp không nộp bài báo cáo sẽ không nhận được tín chỉ. ” nên dù có thi trọn điểm thì cũng chỉ được xét là 50% thành tích thôi.

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 39. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: