Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

公 : Công.

Onyomi : コオ.

Kunyomi : おおやけ.

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 公
Phục vụ công chúng là một việc khó

Các từ thường gặp:

公園 (こうえん) : công viên

公平 (こうへい) : công bằng

公務員 (こうむいん) : nhân viên công vụ

公衆 (こうしゅう) : công chúng

公立 (こうりつ) : công lập

公の (おおやけの) : của công cộng

公開 (こうかい) : công khai

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục