Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

問 : Vấn.

Onyomi : もん.

Kunyomi : と-う/ と-い.

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 問
Đặt câu hỏi ở cửa ra vào
Những từ thường gặp :

問題(もんだい)- vấn đề

問う(とう)- hỏi

質問(しつもん)- câu hỏi

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục