Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

図 : Đồ

Onyomi : ず / と

Kunyomi :

Cấp độ : Kanji N4

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 図
Bức tranh được ai đó vẽ. Trông như chữ シ、メ
Những từ thường gặp :

地図(ちず):bản đồ

図書館(としょかん):thư viện

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục