Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

天 : Thiên.

Onyomi : てん.

Kunyomi : あま.

Cấp độ : Kanji N5.

Cách nhớ : 

cách nhớ chữ Kanji 天
dang rộng đôi tay nhìn tới trời
Những từ thường gặp :

天気(てんき): thời tiết

天の川(あまのかわ): sông ngân hà

天気予報(てんきよほう): dự báo thời tiết

天皇(てんのう): thiên hoàng

天国(てんごく): thiên đàng

天才(てんさい): thiên tài

天使(てんし): thiên sứ

天文学(てんもんがく): thiên văn học

 

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục