Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

招 : Chiêu

Cách đọc theo âm Onyomi : ショオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : まね_く

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 招, 取, 最
Tôi sẽ mời bạn một bữa ăn.

Các từ thường gặp:

招待する しょうたいする mời, chiêu đãi
招く まねく mời, rủ
招き まねき lời mời
招待状 しょうたいじょう thư mời

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục