Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

最 : Tối

Onyomi : サイ

Kunyomi : もっと_も

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 最
Để tóm (取)được mặt trời (日)là một điều cực khó

Các từ thường gặp:

最初 (さいしょ) ; đầu tiên

最後 (さいご) : cuối cùng

最近 (さいきん) : mới đây

最高 (さいこう) : cao nhất

最低 (さいてい) : thấp nhất

最新 (さいしん) : mới nhất

最も (もっとも) : nhất

最終電車 (さいしゅうでんしゃ) : chuyến tàu cuối

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục