Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

« Back to Glossary Index

枚 : Mai

Onyomi : マイ

Kunyomi :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 枚
Tôi làm 1 tờ giấy từ 1 cái cây (木).

Các từ thường gặp:

一枚 (いちまい) : một tờ

枚数 (まいすう) : số tờ

二枚目 (にまいめ) : tờ thứ 2

Categories: Từ điển Kanji
« Trở lại mục lục